CELEBRAZIONI
03/05/2018  
Diocesi Gerusalemme: S. Giacomo apostolo